Парный турнир на макс 06 июня (World Wide Bridge Contest)
Бриджклуб "Лиговский"

DKZD from (Russia)
Total number of pairs: 9 
Local Pos Pair # Pair names Mb % Club Match points Overall Ranking Overall %
1 2 Anastasia Mironova & Sergey Mironov 14 65.97 106.88 313 60.77
2 8 Victoria Zakharova & Alexey Zakharov 5 57.64 93.38 649 57.35
3 1 Alexandr Alexeev & Evgeny Baidin 2 54.17 87.75 1943 50.03
4 7 Igor Kovalkov & Igor Rybakov 1 52.08 84.38 1248 53.54
5 6 Alexey Rybnikov & Dmitry Shalybkov   49.31 79.88 1163 54.04
6 3 Valentina Cherkasova & Andrey Cherkasov   46.53 75.38 3132 43.02
7 9 Vera Gorneva & Svetlana Kapylova   45.83 74.25 3288 41.78
8 5 Natalya Frolkova & Alexey Poray-Koshitz   43.75 70.88 1532 52.00
9 4 Alevtina Filippova & Vladimir Pleshkov   34.72 56.25 3646 37.48

Подробные результаты